Počet položek: 0 0,- Kč

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Osobní údaje nám poskytujete z důvodu vyřízení Vaší objednávku a/nebo v případě zájmu o náš newsletter. Pokud v našem eshopu uděláte objednávku a nezaškrtnete, že chcete posílat newsletter, budou Vám zaslány pouze e-maily související s vyřízením objednávky.

Vaše osobní údaje nikdy nepředáváme žádné další společnosti, aby je mohla využít pro marketingové účely.

1.             Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů

1.1.         Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je 

Aleš Kulička

č. p. 73

411 33 Prackovice nad Labem

elektronický kontakt: info@akmedia.cz

tel.: 776 884 210

1.2.         Pověřenec pro ochranu osobních údajů u nás nepůsobí.

2.             Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování, doba uložení

Vaše osobní údaje jsme oprávněni i bez vašeho souhlasu zpracovávat:

- v rozsahu nezbytném pro splnění našich povinností z kupní smlouvy,

- v rozsahu nezbytném pro splnění našich povinností při vedení uživatelského účtu,

- v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis, např. zákon,

- v rozsahu nezbytném k ochraně našich oprávněných zájmů – přímý marketing

Dále uvádíme podrobnější informace o jednotlivých právních základech pro zpracování osobních údajů:

2.1.         Zpracování pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli

2.1.1      Osobní údaje zpracováváme, abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu a dále za účelem splnění našich povinností z kupní smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení). Tímto způsobem zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení) a adresní údaje (adresu bydliště, případně Vámi zadanou doručovací adresu, e-mailovou adresu, tel. číslo) případně popisné údaje, pokud jste je uvedli v objednávce (akademický titul).

2.1.2      Účelem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy a následné splnění našich povinností z kupní smlouvy, zejména dodání zboží na Vámi uvedenou adresu včetně předání osobních údajů Vámi zvolenému dopravci nebo výdejní službě.

2.1.3      Doba uložení: Po dobu nezbytnou pro splnění našich povinností z kupní smlouvy a po dobu trvání práv, které vůči nám můžete z kupní smlouvy uplatnit, nejméně po dobu trvání záruční doby na zakoupené zboží či služby.

2.2.         Zpracování pro účely vedení uživatelského účtu

2.2.1      Našim kupujícím zřizujeme na jejich žádost uživatelský účet a při tom zpracováváme jejich osobní údaje, abychom mohli plnit naše povinnosti dle obchodních podmínek (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení) a umožnit zákazníkům dálkově přímý přístup k osobním údajům, popř. jim umožnit provádět jejich změny a opravy (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).

2.2.2      Účelem zpracování osobních údajů je služba zákazníkům spočívající v automatickém předvyplnění objednávkového formuláře, zobrazení historie objednávek v uživatelském účtu a zajištění přímého přístupu k osobním údajům.  

2.2.3      Doba uložení: Po dobu trvání uživatelského účtu, tj. do doby, než svůj uživatelský účet zrušíte. V případě neaktivních zákazníků však můžeme po předchozím upozornění jejich uživatelský účet zrušit a osobní údaje vymazat. 

2.3.         Zpracování pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis

2.3.1      Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).

2.3.2      Vystavujeme daňové doklady, které jsme povinni uchovávat a archivovat po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) a zákonem o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.). Další povinnosti nám vyplývají z občanského zákoníku, zejména z právní úpravy tzv. spotřebitelských smluv.

2.3.3      Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění našich zákonných povinností zejména v oblasti účetnictví a daňových předpisů, a dále vyřizování případných reklamací vad zboží, příjem zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy.

2.3.4      Doba uložení: Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. 

2.4.         Naše oprávněné zájmy pro výkon přímého marketingu

2.4.1      Vaše osobní údaje dále zpracováváme, protože je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení), a to způsobem uvedeným níže.

2.4.2      Na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, můžeme posílat e-mailový newsletter (obchodní sdělení), pouze však s nabídkou zboží a souvisejících služeb našeho e-shopu – nebudeme Vám zasílat žádné nabídky třetích stran. Máte možnost odmítnout zasílání newsletteru.

2.4.3      Účelem zpracování Vašich osobních údajů je možnost informovat Vás o novém sortimentu, akcích a službách našeho e-shopu. Toto považujeme za nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Za tímto účelem zpracováváme pouze e-mailovou adresu. Proti tomuto způsobu zpracování osobních údajů můžete podat námitky (viz článek 5.5) a odhlášením newsletteru velice jednoduše zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ukončit.

2.4.4      Doba uložení: Vaši e-mailovou adresu uchováváme po celou dobu trvání Vašeho uživatelského účtu.

2.5.         Cookies a údaje o návštěvě webových stránek

2.5.1      V případě Vašeho souhlasu s užíváním cookies (případně i přednastaveným ve Vašem prohlížeči) budeme shromažďovat informace o tom, které naše webové stránky navštěvujete a jak je používáte. Jedná se o textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči, příp. v internetovém prohlížeči v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel otevře webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který při dalším otevření webové stránky umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče. Přitom budeme shromažďovat následující údaje:  

§  IP adresa,

§  datum a čas návštěvy a dobu návštěvy stránky,

§  zdrojové URL (stránka, z které přicházíte),

§  seznam navštívených našich stránek

§  a informace o zařízení a prohlížeči (typ a verze prohlížeče, operační systém atd.).

2.5.2      Tyto osobní údaje používáme a analyzujeme pro účely remarketingu a abychom zvýšili kvalitu našich webových stránek a jejich obsah.

2.5.3      Cookies se do Vašeho počítače ukládají s Vašim souhlasem a odtud se přenáší na naši stránku. Proto máte jako uživatel používání cookies také plně pod kontrolou. Změnou nastavení ve Vašem prohlížeči můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies můžete kdykoliv vymazat. To může proběhnout i automaticky.

2.5.4      Pro lepší fungování našich webových stránek a přizpůsobení potřebám našich zákazníků používáme Google Analytics společnosti Google, Inc. Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google. Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google.

2.6.         Zasílání newsletteru

2.6.1      Souhlas k zasílání newsletteru potřebujeme od návštěvníků našich stránek, kteří nejsou našimi zákazníky. Ti mají možnost přihlásit se k odběru newsletteru tak, že zadají svou e-mailovou adresu.

2.6.2      Účelem zpracování e-mailové adresy je zasílání obchodních sdělení a nabídek na e-mailovou adresu, kterou jste vložili do přihlašovacího políčka.

2.6.3      Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vaší e-mailové adresy (osobního údaje). Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat přímo prostřednictvím newsletteru, a to způsobem, který je v každém newsletteru uveden v jeho zápatí.

2.6.4      Pokud ještě dříve neodvoláte souhlas, budeme Vaši e-mailovou adresu zpracovávat po dobu pěti let.

3.             Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

3.1.         • Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám, tzn. příjemcům osobních údajů, zejména za účelem zajištění provozu našeho e-shopu, splnění našich povinností z kupní smlouvy a za účelem přímého marketingu v rozsahu uvedeném shora v článku 2.

3.2.         Příjemci osobních údajů mohou být:

3.2.1      externí poskytovatelé IT řešení a servisních IT služeb našich internetových stránek.

3.2.2      externí provozovatelé hostingu našich internetových stránek.

3.2.3      Vámi zvolení externí poskytovatelé dopravních a výdejních služeb.

3.2.4      externí poskytovatelé služeb emailingu

3.2.5      dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí.

4.             Předávání osobních údajů do třetích zemí

4.1.         Osobní údaje zpracováváme v České republice.

5.             Vaše práva v souvislosti s tím, že zpracováváme Vaše osobní údaje

5.1.         Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále uvádíme Vaše práva, která máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

5.2.         Právo na přístup k osobním údajům

5.2.1      Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako tzv. subjektu údajů, a to za podmínek uvedených v článku 15 Nařízení.

5.2.2      Vaše osobní údaje jsou Vám také přístupné v rámci uživatelském účtu po celou dobu jeho trvání.

5.3.         Právo na opravu osobních údajů

5.3.1      Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění. Své osobní údaje však můžete opravovat nebo měnit sami v rámci svého uživatelského účtu.

  1. Ostatní Vaše práva

   - právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

   - právno na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

   - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

   - právno na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

   - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na výše uvedené kontakty

   - dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že

   správce porušil své povinnosti při zpracování osobních údajů

  2. Závěrečná ustanovení

   5.5.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste

   seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

   5.5.2 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

   údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Ve vlastním zájmu pravidelně tento

   dokument na webových stránkách kontrolujte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.